P.P.H.U KILOG Wiesław Szczypta

33-340 Stary Sącz Mostki 35 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 16.00 

           

                  Wysyłka-Sprzedaż                    

tel/fax 18 446-18-30 

Godziny otwarcia: godz 8-18 

e-mail: biuro@kilog.pl

Informacje techniczne

e-mail: serwis@kilog.pl

Nr rejestrowy: GIOŚ E0013355Z

Dane do przelewu bankowego

 PPHU 'KILOG' Wiesław Szczypta  
33-340 Stary Sacz Mostki 35 
Bank Spółdzielczy w Starym Sączu 
 86 8816 0001 2001 0013 0303 0001

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI (RODO)

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogółem rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” Firma KILOG realizuje obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13. Treść obowiązku przedstawiono poniżej.


1. Postanowienia ogólne

1) PPHU KILOG Wiesław Szczypta z siedzibą w Starym Sączu , adres: Mostki 35, 33-340 Stary Sącz NIP:734-191-95-87, REGON:120003333, przestrzega zasad prywatności osób fizycznych i należycie chroni ich dane osobowe.

2) Poniższa Polityka Ochrony Prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich informacji zbieranych lub wykorzystywanych przez
PPHU KILOG Wiesław Szczypta w szczególności odnosi się do usług oferowanych przez Firmę.

3) Niniejsza Polityki Ochrony Prywatności nie obejmuje stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się w ww. witrynie.

4) Korzystanie z serwisu internetowego KILOG i podanie swoich danych osobowych oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności, która została umieszczona na stronie internetowej
http://www.kilog.pl/.

5) Klientem w rozumieniu niniejszej Polityki są osoby fizyczne odwiedzające stronę internetową Firmy KILOG.

2. Gromadzenie danych
1) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samego Klienta, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia transakcji sprzedaży przez Firmę.

2) Dane osobowe Klientów Firmy są przetwarzane i chronione zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Firma nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom za wyjątkiem umożliwienia spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub za zgodą osoby której dane dotyczą.  Firma może powierzyć dane osobowe do przetwarzania innym podmiotom na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Firma gromadzi dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego opublikowanego na stronie internetowej, poprzez bezpośredni kontakt z Klientem (np. drogą telefoniczną) oraz za każdym razem, kiedy Klient przesyła do Firmy faks lub wiadomość e-mail zawierającą jego dane.

3) Klient kontaktując się za pośrednictwem formularza kontaktowego ujawnia dane osobowe takie jak: imię, adres e-mail, telefon kontaktowy. Podanie imienia jest dobrowolne, przy czym podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu jest niezbędne do nawiązania kontaktu i realizacji zamówienia.

3. Wykorzystywanie danych

1) Dane podane przez Klienta podczas zawarcia umowy są wykorzystywane w ramach usług świadczonych przez Firmę m.in. do wykonania złożonego przez niego zamówienia oraz w celu realizacji płatności za złożone zamówienie. Niezbędne też jest wykorzystanie danych do wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych, jak również do udzielania odpowiedzi na reklamacje. W konkretnym przypadku dane Klienta mogą zostać udostępniane innym podmiotom, takim jak: firmom kurierskim, operatorom płatności, dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych, dostawcom usług informatycznych oraz organizacyjnych, w celu realizacji zamówienia, przy czym podmioty te zobowiązane są zachować poufność w odniesieniu do przekazanych im danych Klientów.

2) Dane Klienta mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3) Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta z Firmą przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do jego zapytań.

4) Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził na to zgodę.

4. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

1) Klient ma prawo uzyskania dostępu, poprawiania lub uzupełnienia swoich danych osobowych przekazanych Firmie oraz sprzeciwiania się używaniu jego danych osobowych. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego.

2) Na wniosek Klienta Firma zobowiązana jest usunąć dane osobowe Klienta, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub zgodne z prawem cele. Prośbę o usunięcie danych należy kierować na adres Firmy:

PPHU KILOG Wiesław Szczypta
Mostki 35, 33-340 Stary Sącz

lub na adres e-mail: biuro@kilog.pl

3) Dane Klienta zostaną automatycznie usunięte po zaprzestaniu ich przetwarzania oraz po ograniczeniu czasowym przechowywania.

5. Bezpieczeństwo informacji

1) Firma stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, zmianą, publicznym ujawnieniem lub ich zniszczeniem. Stosowane zabezpieczenia obejmują zarówno rozwiązania techniczne zawarte w samym serwisie internetowym, polegające między innymi na odpowiednim szyfrowaniu danych transmitowanych w sieci Internet, ścisłej kontroli fizycznego dostępu do komputerów i nośników informacji, na których zarejestrowane są dane osobowe, oraz wdrożeniu i stosowaniu odpowiednich procedur przechowywania i postępowania z danymi osobowymi. Wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe Klientów na użytek strony internetowej
http://www.kilog.pl/ posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych.

2) Firma tworzy kopie zapasowe oraz może stosować inne podobne środki, aby zapobiegać przypadkowemu uszkodzeniu lub zniszczeniu danych osobowych Klientów.


8. Odesłania do innych stron internetowych

Strona internetowa KILOG może zawierać odesłania do innych stron, zamieszczanych dla wygody i wiadomości Klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności. Klient powinien mieć świadomość odrębności tych stron od strony internetowej KILOG i każdorazowo zweryfikować we własnym zakresie politykę witryny internetowej odwiedzanej za pośrednictwem linka.

9. Postanowienia Końcowe

1) Firma może wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki Ochrony Prywatności w dowolnym momencie, w szczególności celem jej uaktualnienia w przypadku zmian w procedurach przyjętych przez Firmę co do

sposobu zabezpieczenia i wykorzystywania gromadzonych danych. Każdorazowo z chwilą opublikowania nowej Polityki Prywatności Firmy staje się ona wiążąca i znajduje zastosowanie do wszelkich danych gromadzonych w związku z aktywnością Klienta na stronie internetowej: http://www.kilog.pl/.

2) Opisana polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej Firmy KILOG.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących Polityki Ochrony Prywatności, każda osoba może zwrócić się do firmy z prośbą o udzielenie informacji na adres e-mail: biuro@kilog.pl lub listownie:

PPHU KILOG Wiesław Szczypta
Mostki 35, 33-340 Stary Sącz

Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.